Privacybeleid

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Arboretum Kalmthout is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website arboretumkalmthout.be van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Arboretum Kalmthout verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan Arboretum Kalmthout. Wanneer je opteert voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens.

Door het meedelen van deze persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat Arboretum Kalmthout de persoonsgegevens voor het betreffende doel bewaart en verwerkt. Je persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy[1]. 

Arboretum Kalmthout verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

[1] Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy.  Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Je hebt het recht op inzage, eventuele correctie en het wissen van je persoonsgegevens. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Wanneer de verwerking door Arboretum Kalmthout op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Arboretum Kalmthout heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer de naleving van een wettelijke verplichting en het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Je kunt een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot je persoonsgegevens richten aan:

Arboretum Kalmthout
T.a.v. Abraham Rammeloo
Heuvel 8
2920 Kalmthout

a. Verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die Arboretum Kalmthout verzamelt via haar nieuwsbriefmodule, worden opgenomen in het adressenbestand van Arboretum Kalmthout (Heuvel 8, 2920 Kalmthout) met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten ingericht door Arboretum Kalmthout.

De persoonsgegevens die Arboretum Kalmthout verzamelt via inschrijfformulieren in het kader van activiteiten of van het aanschaffen van jaarkaarten worden opgenomen in het adressenbestand van Arboretum Kalmthout. Door het invullen van deze formulieren betreft dit het vrijwillig overnemen van persoonsgegevens.

b. Bewaartermijn van de gegevens

Arboretum Kalmthout bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Arboretum Kalmthout bewaart je gegevens zolang het je er effectief mee van dienst kan zijn conform dit privacybeleid. Daarna worden je gegevens verwijderd.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Arboretum Kalmthout gebruikt je e-mailadres enkel voor de verzending van de nieuwsbrief. We houden je naam en achternaam bij om jouw Sapstroom te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat. 

2. Klikgedrag

Op de website van Arboretum Kalmthout worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan Arboretum Kalmthout haar dienstverlening verder optimaliseren.

3. Gebruik van Cookies

Arboretum Kalmthout maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

 • Definitie van cookies
  HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website arboretumkalmthout.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers. 
 • Waarom gebruikt Arboretum Kalmthout cookies?
  Arboretum Kalmthout gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
 • Wanneer gebruikt Arboretum Kalmthout cookies?
  Alle pagina’s van Arboretum Kalmthout schrijven of lezen een cookie. 
 • Hoe kun je cookies weigeren?
  Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

Naast het gebruik van cookies registreert de groep provincie Antwerpen gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.
Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd.
Voor de verzameling van deze gegevens maakt de provincie Antwerpen gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden, waaronder: Google Analytics en SiteImprove. 

4. Wijzigingen

Arboretum Kalmthout behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van Arboretum Kalmthout, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.