Parkreglement

Huishoudelijk PARKREGLEMENT ARBORETUM KALMTHOUT

Dit reglement gaat in op 01/01/2012 en vervangt alle voorafgaande reglementen van toepassing op het gebruik van de infrastructuur van Arboretum Kalmthout.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Dit reglement geldt voor iedereen die zich in het provinciaal domein Arboretum Kalmthout bevindt en regelt de wijze waarop gebruik mag gemaakt worden van dit domein, verder Arboretum Kalmthout genoemd. Eenieder wordt geacht bij het betreden van Arboretum Kalmthout kennis te hebben genomen van de hierna volgende regels. Het reglement is steeds op onze website raadpleegbaar (www.arboretumkalmthout.be) of aan het onthaal ter inzage.

Artikel 1.2 Door het aanschaffen van een toegangsticket en/of het betreden van Arboretum Kalmthout verklaart elke bezoeker zich akkoord met onderstaand reglement.

Artikel 1.3 De Raad van Bestuur van Arboretum Kalmthout kan dit reglement, zonder voorafgaande verwittiging, wijzigen. De directie kan er uitzonderingen op toestaan.

Artikel 1.4 Het provinciaal domein Arboretum Kalmthout staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve, wetenschappelijke, culturele of toeristische activiteiten.

2. TOEGANG TOT ARBORETUM KALMTHOUT

Artikel 2.1 Arboretum Kalmthout is slechts toegankelijk tijdens de opgegeven openingstijden:
a) van 2 januari tot 31 december van 10 tot 17 uur (Kerstdag 25 december gesloten).
b) de cafetaria, de cadeau- & boekenshop en het plantencentrum zijn steeds vrij toegankelijk tijdens dezelfde periode.
De openingstijden zijn aan de hoofdingang aangebracht. Het openen en sluiten van de toegangsporten verloopt volgens de vastgestelde openingstijden van het domein.

Artikel 2.2 Bij calamiteiten en/of bijzondere weersomstandigheden dienen bezoekers de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen en is Arboretum Kalmthout gerechtigd het domein te sluiten. Bezoekers kunnen in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoedingen. Eventueel toegangsverbod wordt aangegeven aan de hoofdingang.

Artikel 2.3 Buiten de overeenkomstig artikel 2.1 vastgestelde openingsuren mag niemand in Arboretum Kalmthout vertoeven, met uitzondering van:
a) personeelsleden en medewerkers met hun gezin die wonen in gebouwen en afhankelijkheden van het domein
b) aangestelde bewakingsdiensten
c) officieren en agenten van openbare macht, in uitoefening van hun functie
d) directie, personeel en bezoekers van verhuurde eenheden voor zover deze tijdens de sluitingsuren ter beschikking gesteld worden of wanneer zij belast zijn met een dienstopdracht
e) hulpdiensten

Artikel 2.4 Het domein kan enkel betreden worden mits betaling van het toegangsgeld. Bezoekers dienen tijdens hun bezoek in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en dienen dat op eenvoudig verzoek te tonen.

Artikel 2.5 De tuin is enkel voor voetgangers toegankelijk (rolstoelen en kinderwagens uitgezonderd). Bezoekers die onder invloed zijn of in het bezit van verdovende middelen en/of alcohol kunnen de toegang geweigerd worden.

Artikel 2.6 Honden zijn toegelaten maar dienen altijd en overal kort (maximaal 1,5 meter) aangelijnd te zijn. De eigenaars of bewaarders blijven verantwoordelijk voor de daden van hun dier overeenkomstig artikel 1385 B.W.. Beheerders en eigenaars van honden zijn verplicht uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 2.7 Kinderen (tot 12 jaar) dienen steeds onder begeleiding van een volwassene te zijn.

Artikel 2.8 Bezoekers met beperkingen, die voor een veilig bezoek aan het domein behoefte hebben aan een begeleider, zijn enkel toegelaten onder de begeleiding en de verantwoordelijkheid van hun begeleider. Deze begeleider heeft gratis toegang.

Artikel 2.9 Het maken van geluid-, beeld- of filmmateriaal is alleen toegestaan voor privé gebruik. Commercieel gebruik is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van de directie. Op vraag moet deze toelating te allen tijde getoond kunnen worden.

Bezoekers kunnen geen beroep doen op hun portretrecht voor opnames (beeld, geluid, film) gemaakt door of in opdracht van Arboretum Kalmthout. Bezoekers die niet akkoord zijn met deze bepalingen kunnen aan de balie verzet uiten.

3. HINDER

Artikel 3.1 Er mogen geen samenscholingen veroorzaakt worden, die de toegang tot het domein of de doorgang in het domein kunnen belemmeren.

Artikel 3.2 De bezoekers zijn verplicht de verkeers- en andere aanwijzingen door het personeel van Arboretum Kalmthout of de door haar aangestelde/gemachtigde opzichters, aangebracht of kenbaar gemaakt, op te volgen. Bij het gebruik van voorzieningen dienen de aanwijzingen die vermeld worden of door de medewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden.

Artikel 3.3 In het domein is het verboden om promotie te voeren of diensten en/of artikelen in de arboretumtuin, de gebouwen of de parkeerplaats te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

Artikel 3.4 Er mag geen muziek of lawaai gemaakt worden dat hinderlijk is voor de andere bezoekers. Luidsprekers en megafoons mogen enkel gebruikt worden door het personeel van Arboretum Kalmthout voor het verstrekken van aanwijzingen ten behoeve van het publiek.

Artikel 3.5 Om verontreiniging te voorkomen en in het belang van de openbare gezondheid is het verboden, gelijk welk afval van eten, papier, flessen en andere voorwerpen in het water/tuin te werpen. Ook in andere infrastructuur van het domein mag men geen afval achterlaten. Alle afval moet in de daartoe bestemde vuilnisbakken geworpen worden.

Artikel 3.6 Het is verboden:
a) andere bezoekers te hinderen door gelijk welke gedragingen;
b) handelingen te verrichten in strijd met de goede zeden;
c) alcoholische dranken overmatig te nuttigen, drugs te bezitten, gebruiken of verhandelen;
d) (nep)wapens of andere gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen binnen te brengen;
e) om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken of folders uit te delen tenzij met toestemming;
f) om het even welke handelsactiviteit uit te voeren, tenzij met toestemming;
g) zich buiten de wandelwegen te begeven;
h) sporten en actieve recreatieactiviteiten (balspelen, fietsen, joggen,…) te beoefenen;
i) dieren te voederen;
j) te wildplassen.

Artikel 3.7 Picknicken is enkel toegelaten op het terras en in de cafetaria, in de arboretumtuin zelf is dit verboden. In geval van picknick is consumptie verplicht.

4. BEPLANTINGEN

Artikel 4.1 Het is enkel toegelaten om de borders voorzichtig te betreden om een naametiket van een plant te lezen. Hierbij mag de omringende beplanting niet beschadigd worden.

Artikel 4.2 Het is niet toegelaten naametiketten van planten (tijdelijk) te verplaatsen of te verwijderen.

Artikel 4.3 Het is verboden planten te verwijderen, bloemen te plukken, scheuten en takken te breken of de beplantingen en bomen in het algemeen te beschadigen of te vernielen. Het is eveneens verboden zaden te verzamelen. Bij vaststelling hiervan wordt aangifte gedaan en een proces verbaal opgesteld.

Artikel 4.4 In de herfst is het toegelaten bladeren die op de grond zijn gevallen op te rapen. Het is daarentegen verboden bladeren te plukken.

5. VERANTWOORDELIJKHEID EN SCHADEMELDING

Artikel 5.1 Men betreedt het domein op eigen risico. De directie van Arboretum Kalmthout kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van een bezoek. Zij kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Artikel 5.2 De directie van Arboretum Kalmthout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen en omstandigheden die zijn toe te rekenen aan evenementen of andersoortige activiteiten die niet door Arboretum Kalmthout zelf zijn georganiseerd dan wel niet onder haar verantwoordelijkheid vallen. (Exoneratie voor bezoekers van evenementen op het terrein.)

Artikel 5.3 Onder voorbehoud van aanvaarding van bovenstaande bepalingen, dient men ingeval men toch schade zou hebben aangericht dit te melden aan het secretariaat. Indien men zelf schade heeft geleden tijdens het bezoek dan verzoeken wij eveneens dit voor het vertrek aan ons te melden. Indien men zelf vernielingen of beschadigingen vaststelt tijdens het bezoek dan verzoeken wij eveneens dit voor het vertrek te melden.